100. Yıl Cad. No:24 Merkez / KIRKLARELİ     Tel: +90 (288) 214 14 04

Kullanıcı Sözleşmesi

1- TARAFLAR

SATICI

Unvan : Greenchef Lezzet Dünyası
Adres : 100. Yıl Cad. No:24 Kırklareli / Merkez

Telefon : +90 (288) 214 14 04
E-Posta : [email protected]

ALICI

Ad/Soyad veya Unvan : {{adsoyad}}
Adres : {{adres}}
Telefon : {{telefon}}
E-Posta : {{eposta}}

2- TANIMLAR

İşbu sözleşmede kullanılan kısaltmalar aşağıdaki gibidir.
Satıcı : Greenchef Lezzet Dünyası'nı
Alıcı : İşbu platformu kullanarak ticari ve/veya mesleki amaç gütmeksizin Satıcı’dan mal veya hizmet satın alan gerçek veya hükmi şahsı,
Web Sitesi : www.greenchef.com.tr’yi,
Kişisel Veri : Alıcı tarafından Satıcı’ya ait platform kullanılırken Satıcı’ya aktarılan kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek ve/veya hükmi şahsa ilişkin her türlü bilgiyi,
Taraflar : Satıcı ve Alıcı olmak üzere sözleşmenin iki tarafını,
Taraf : Satıcı ve/veya Alıcı’dan herhangi birisinin karşısında olmak üzere konumlandırılan tarafı,
Sözleşme : Satıcı ve Alıcı arasında işbu platform kullanılarak akdedilen Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni,
Yönetmelik : Mesafeli Satışlar Yönetmeliği’ni,
Bakanlık : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,
Kanun : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
Ürün : Sözleşme konusu Ürünü,

3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER VE HİZMETLER VE TESLİMAT BİLGİLERİ

Teslimat Adresi :
Teslim Edilecek Kişi :
Fatura Bilgileri :
İşbu Sözleşme konusu ürün ya da hizmetlerin özellikleri Web Sitesi’nde yer almaktadır. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatları olup, ilan edilen fiyat ve hizmet şartları/vaatleri Satıcı tarafından tek taraflı olarak güncellenene kadar geçerlidir.
Belirlenen işbu ücret nakdi olarak veyahut kredi kartı/banka kartı ile ödenebilmekte olup, diğer ödeme yerine geçen (avantaj kartları, kupon, promosyon bileti v.s.) araçlar ile ödeme yapılamaz. Sözleşme konusu Ürün’lerin tüm vergileri satış fiyatlarına dahildir.
Ödeme peşin ya da kredi kartı/banka kartı ile yapılacağından Satıcı tarafından herhangi bir gecikme faizi uygulanmaz.

4- TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Satıcı, Ürün’ün sağlık standartlarına uygun şekilde ve ilgili mevzuat uyarınca hijyenik ortam ve koşullarda üretiminden, üretim sürecinde Ürün’ün içeriğini oluşturan gıda maddelerinin temini ve asgari sağlık ve gıda standartlarına ilişkin mevzuatta yer alan koşulları içerip içermediğinin denetiminden; Ürün’ün, ilgili mevzuat koşulları uyarınca sağlık, hijyen ve diğer koşullara uygun olabilmesi bakımından paketleme işlemi yapılırken Sipariş Adresi’nden teslim alınıp Alıcı’ya teslim edileceği makul bir süre boyunca uygun koşullarda muhafaza edilecek şekilde paketlenmesinden sorumlu olduğunu, bilmekte ve kabul etmektedir.
Satıcı’nın, operasyon kapasitesini, sipariş ve teslim şartlarını (hava koşulları, güvenlik problemleri, bakım çalışmaları v.b.) etkileyecek bir durumun söz konusu olması halinde, Alıcı’nın ödemiş olduğu bedelleri ve/veya Alıcı’yı borç altına sokan evrakları en geç 14 gün içinde iade ederek, Sözleşme konusu Ürün’ü teslim etmeme hakkı bulunmaktadır. Ayrıca Satıcı, Alıcı’yı bilgilendirerek ve onayını alarak aynı fiyata tekabül eden muadil ürün teslim edebilir.
Satıcı’nın Ürün’ü teslim etmesi iki şarta dayalı olup şartlardan ilki Sözleşme’nin onaylanarak sipariş verilmesi, ikincisi ise Ürün bedelinin Satıcı uhdesine geçirilmesidir. Ürün bedelinin herhangi bir şekilde Satıcı’nın uhdesinden çıkması söz konusu olur ise Satıcı’nın Alıcı’ya Ürün’ü teslim etme yükümlülüğü ortadan kalkar. Böyle bir durumun yaşanması vukuunda Satıcı’nın hakları saklıdır.
Satıcı, işbu maddede belirtilen sebepler ve bu sebeplerle sınırlı kalmamak kaydıyla bunlara benzer sebeplerden dolayı sorumlu tutulamaz; Alıcı tarafından bildirilen adresin gerekli çabaya rağmen bulunamaması, Adresin kapalı olması/adreste kimsenin bulunmaması, doğru şekilde gönderilen Ürün’ün hijyen koşullarına dayalı bir sebep haricinde teslim alınmamış ve/veya iade edilmiş olması ve bunlara benzer, Alıcı’nın sorumluluk alanında olan sebepler. Söz konusu durumlarda Satıcı tarafından Ürün bedeline hak kazanılmış olacaktır.
Alıcı, Sözleşme kapsamı dışında kalan Ürün’lerin taşınmasını talep etmeyeceğini ve her ne şart altında olursa olsun bu şekilde kapsam dışı bir maddeyi Satıcı’nın kuryelerini taşıtmayacağını, ayrıca amacına uygun olmayan ve yasaklı olan ürünlerin talebi üzerine taşınmasından doğacak tüm kusur ile doğrudan ve dolaylı oluşacak tüm zararın, hukuki ve cezai sonuçların kendisi üzerine doğacağını; bununla birlikte Satıcı ve/veya kuryeleri tarafından her ne nam adı altında olursa olsun kamu ve özel hukuk kişilerine ödenen para cezası, tazminat, yargılama gideri vb. ödemeleri tüm fer’ileri ile birlikte ilk talepte nakden ve defaten, itiraza yer vermeden ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5- CAYMA HAKKI

Kanun’a dayanılarak hazırlanan Yönetmeliğin cayma hakkının istisnalarının belirlendiği 15. Maddesinin c bendi “Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler” şeklinde olup, söz konusu kapsama giren ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz.
Alıcı, Sözleşme konusu Ürün'ün işbu maddede belirtilen istisna ürünlerden olmaması şartıyla tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcı'ya yazılı bildirimde bulunulması ve kendisine teslim edilen Ürün'e ilişkin fatura aslının iadesi edilmesi gereklidir. Cayma hakkına ilişkin talebin ulaşmasını müteakip 14 gün içerisinde Ürün bedeli Alıcı'ya, yapmış olduğu ödeme şekline sadık kalınarak, iade edilir.

8- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Alıcı, Satıcı’nın veri tabanı ile sunucularında tuttuğu elektronik kayıtlar ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlar ile defter kayıtlarının; mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının bağlayıcı, münhasır ve kesin delil teşkil ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya bu Sözleşmeyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklarda uygulanacak hukuk Türk Hukuku olup uyuşmazlık çözümünde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar İl/İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerleri aşan uyuşmazlıklarda ise Alıcı'nın veya Satıcı'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

SİPARİŞİN TAMAMLANMASI İLE BİRLİKTE ALICI İŞBU SÖZLEŞME’NİN TÜM HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMİŞ SAYILIR.